Предстоящо въвеждане на Регистър на запорите върху превозни средства в България (през първото тримесечие на 2023)

Предстоящо въвеждане на Регистър на запорите върху превозни средства в България (през първото тримесечие на 2023)

Със законодателни промени бе въведен единен Регистър на запорите върху превозни средства. Новият Регистър ще функционира като електронна система с информация за запори, наложени върху регистрирани превозни средства и други движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон (напр. някои селскостопански машини и т.н.).

Прочети още…

Обединение на електронните платформи на Търговския регистър и Имотния регистър

Обединение на електронните платформи на Търговския регистър и Имотния регистър

От 27 юли 2020 г. електронните регистри https://brra.bg и https://icadastre.bg се обединяват в Единен портал за заявяване на електронни административни услуги https://portal.registryagency.bg . В периода от 9 юни 2020 г. до 27 юли 2020 г. потребителите ще могат да регистрират потребителски профили, да инсталират електронен

Прочети още…

Нови промени в Мярката 60/40

Нови промени в Мярката 60/40

Нови промени в Постановление 55 на Министрески съвет по Мярката 60/40 бяха обнародвани на 21-ви април 2020 г. (по-долу „Постановлението“). Промените следват наскоро приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (посоченият Закон за изменение и

Прочети още…

Закон за изменение и допълнение към Закона за извънредното положение

Закон за изменение и допълнение към Закона за извънредното положение

В извънреден брой на Държавен вестник на 9 април 2020 г. е публикуван Законът за изменение и допълнение („ЗИД“) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет на 6 април

Прочети още…

Правителствени мерки 60-40 за запазване на заетостта

Правителствени мерки 60-40 за запазване на заетостта

На 30 март 2020 г. българското правителството прие Постановление № 55 – за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в предприятията, засегнати от извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13 март 2020 г. Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход

Прочети още…

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Преглед на основните мерки, предвидени в новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. („Закона“) Със Закона са предвидени мерки в различни области, както следва: • Мерки, уредени пряко в самия

Прочети още…

Акциите на приносител следва да бъдат превърнати в Пoименни акции

Акциите на приносител следва да бъдат превърнати в Пoименни акции

Всички Акции на приностител в Акционерни дружества регистрирани в България трябва да бъдат превърнати в Поименни акции. Процесът по превръщане трябва да бъде приключен до 23 юли 2019 Акционерните дружества, за които това не бъде изпълнено в срок, ще подлежат на прекратяване и заличаване. Горното

Прочети още…

Съдебна практика по Несъстоятелност

Съдебна практика по Несъстоятелност

Тълкувателно решение на Върховния касационен съд относно допустимите доказателства при разглеждането на възраженията срещу списъците на приети и неприети вземания в рамките на производството по несъстоятелност Върховният касационен съд наскоро постанови Тълкувателно решение, с което сложи край на противоречивата практика относно въпроса дали писмените доказателства

Прочети още…

Изискване за актуализация на Вътрешните правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Изискване за актуализация на Вътрешните правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари

На 09.01.2020 г. Държавна агенция “Национална сигурност” (“ДАНС”) публикува на Интернет страницата си Резултатите от извършената Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (“НОР”). НОР е публикувана в изпълнение на изискванията на сега действащия Закон за мерките срещу изпирането на

Прочети още…

Нов Закон за марките и географските означения

Нов Закон за марките и географските означения

В края на 2019 г. влезе в сила новият Закон за марките и географските означения, който въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/2436 от 16 декември 2015 г. Основните промени се отнасят до: • премахването на изискването за графично представяне на марките – съгласно новия закон,

Прочети още…