Области на Дейност


 

КОРПОРАТИВНО ПРАВО

Корпоративно и Търговско Право

При дейности, които са свързани със сключване на търговски сделки, вариращи от закупуване и продажба на стоки в хода на обичайната дейност до придобивания на бизнеси, Атанасов и Иванов подпомагат клиентите с практични съвети в посока намаляване на разходите и увеличаване на стойността на транзакциите.

Сливания & Вливания и Придобивания

Опитът на Atanassov & Ivanov в сливания, придобивания, покрива широк кръг сектори на индустрията включително търговски обекти, строителство, инженеринг, мобилни телекомуникации, компютърни технологии, фармация.

Екипът ни оказва съдействие на голям брой чуждестранни клиенти в областта на корпоративните преобразувания (сливане, вливане, разделяне и отделяне).

 


ФИНАНСОВО-ПРАВНИ УСЛУГИ

Банково & Финансово Право

Съвети по институционални и вътрешни банкови наредби и изисквания;
Ежедневни банкови операции;
Подготовка на стандартни банкови договори;
Финансиране и обезпечаване на банкови сделки;
Финансови фючърси и опции, банкови гаранции, кредитни писма;
Факторинг и клиъринг.

Проектно Финансиране & Строителство

Ключово значение за набавянето на средства за осъществяването на транзакции чрез проектно финансиране по целия свят има опитът.

Данъчно Право & Данъчно Планиране

Осигуряваме клиентите ни освен с широк кръг от стандартно обслужване по тъговскоправни въпроси, също така с качествено обслужване в областта на данъчното право.


ТРУДОВО ПРАВО

Трудовоправни консултации

Ние предоставяме съвети по широк кръг от въпроси на трудовото право. Екипът ни помага на клиенти да предотвратяват кризи със служителите чрез превенция.

 


ИНВЕСТИЦИИ

Чуждестранни Инвестиции

Структуриране на чуждестранни инвестиции, международни сделки и прилагане на междудържавни договори.

Събиране на Дългове

Atanassov & Ivanov  обслужва две от най-големите банки в България по заповедни  (снабдяване със заповеди за изпълнение и изпълнителни листове), искови и изпълнителни производства. Разполагаме с подготвен екип, специализиран софтуер, богата практика и резултатно ориентиран подход в зависимост от приоритетите на клиента. В областта на принудителното събиране на дългове екипът ни работи не само в гр. София, но и в градове в различни региони на България, като например  Пловдив, Плевен, Видин, Монтана, Благоевград, Елин Пелин и т.н. Значителният опит в тези производства ни дава възможност да предлагаме на нашите клиенти обслужване в зависимост от техните индивидуални нужди, при което взимаме предвид всички особености на конкретния случай.

Процесуално Представителство

Когато съдебното производство (пред съд или арбитраж) е неизбежно, ние осъществяваме процесуално представителство на нашите клиенти..


НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Сделки с Недвижими Имови

Предоставяне на правни услуги във връзка с удостоверяване на право на собственост (включително справка в имотния регистър и регистраци);
Подготовка на документация за сделки с недвижими имоти;
Придобиване на собственост от чужденци;
Данъчни и други аспекти на вещното право;
Инвестиции в недвижими имоти;
Консултации относно банкови кредити и ипотеки;
Ипотеки и залози върху предприятия, включващи недвижими имоти.