Услугите, предоставяни от Атанасов и Иванов в областта на Данъците и данъчното планиране са неотделими от нашите Корпоративни и търговскоправни услуги . В резултат на това осигуряваме клиентите ни освен с широк кръг от стандартно обслужване по тъговскоправни въпроси, също така с качествено обслужване в областта на данъчното право, включително по следните въпроси:

ОБЛАСТИ В ДАНЪЧНОТО ПРАВО:

Данъчни политики;
Данъчен анализ;
Корпоративно облагане;
Данъчно облагане на физически лица;
Данък върху добавената стойност (ДДС);
Такси;
Акцизи;
Данъчна регистрация;
Тълкуване и прилагане на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, по които Република България е страна;
Съвместни консултации със счетоводители и одитори на клиенти;
Данъчно законодателство;
Съвети във връзка с финансови отчети;
Освободено и облагаемо финансиране;
Публично и частно предлагане на ценни книги;
Данъчни дела и други услуги във връзка с данъчни начисления;
Съвместни дружества;
Финансови инструменти;
Проектно финансиране и други комплексни кредитни транзакции;
Облагане на съдружия;
Договори за дистрибуция и изработка;
Публично и частно финансиране на дългове.
Атанасов и Иванов представлява различни клиенти, включително местни и чуждестранни публични дружества, частни дружества (като ООД и АД), граждански дружества, юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) и физически лица. Опитът ни включва представителство по голям брой данъчни дела по различни спорни данъчни въпроси, включително преимуществено представителство по дела във връзка с начисляване на корпоративен данък и ДДС. Ние също така съветваме по данъчни въпроси австрийска строителна компания във връзка с проект за реконструкцията на летище София.

В последно време съветваме българския дистрибутор на японски автомобили относно облагане с данък при източника, както и консултации на българското представителство на най-големия в света производител на дъвки по ДДС и митнически въпроси.