Нови промени в Мярката 60/40

Нови промени в Мярката 60/40

Нови промени в Постановление 55 на Министрески съвет по Мярката 60/40 бяха обнародвани на 21-ви април 2020 г. (по-долу „Постановлението“).

Промените следват наскоро приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (посоченият Закон за изменение и допълнение бе приет на 6-ти април 2020 г.).

Според приетите промени, Националният осигурителен институт ще заплаща на работодателите 60% от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя върху тези 60%.

При установено непълно работно време, работодателят, получил компенсация, следва да изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време.

Така, за работодателите, които са установили непълно работно време и възнамеряват да ползват компенсаци по Постановлението, мярката 60/40 на практика означава следните разходи:

• Трудовото възнаграждение, дължимо за реално отработеното непълно работно време (например 4 часа) и дължимите върху него осигурителни вноски за сметка на работодателя;

• 40% от трудовото възнаграждение за неотработеното време (например за 4 часа) и осигурителни вноски за сметка на работодателя върху тези 40%.

Работодателят се задължава да запази заетостта на служителите, за които е изплатена компенсация за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени компенсациите. Това означава, че ако на работодателя са изплатени компенсации за месец април и май 2020 г., то той следва да запази заетостта на съответните служители за два допълнителни месеца, съответно за месеците юни и юли 2020 г.

Промените в Постановлението са в сила от 21 април 2020 г.

Още през миналата седмица Агенцията по заетостта обяви, че заявленията за компенсации и изискуемите към тях документи могат да се подават без краен срок (на този етап).

Изложението не изчерпва всички мерки и пълната уредба, предвидена с Постановлението и не представлява съвет по даден случай.

На разположение сме да обсъдим въпроси, които може да произтичат от приетите с Постановлението мерки и действия.

С уважение,
Адвокатска кантора „Атанасов и Иванов“
ул. Сердика № 23
София 1202
тел. (02) 983 67 87
факс: (02) 983 67 84
e-mail: office@atanassovivanov.com

За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС