Изискване за актуализация на Вътрешните правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Изискване за актуализация на Вътрешните правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари

На 09.01.2020 г. Държавна агенция “Национална сигурност” (“ДАНС”) публикува на Интернет страницата си Резултатите от извършената Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (“НОР”).

НОР е публикувана в изпълнение на изискванията на сега действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, в сила от 2018 г. (“ЗМИП”).

ЗМИП предвижда задължение за широк кръг лица, организации, публични органи, търговци и др., да разполагат с актуализирани Вътрешни правила по ЗМИП.

След публикацията на ДАНС, съответните Вътрешни правила по ЗМИП трябва да бъдат приведени в съответствие с актуалните задължителни изисквания на ЗМИП.

Вътрешните правила по ЗМИП следва да бъдат актуализирани в срок до 9 юли 2020.

За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС