Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Преглед на основните мерки, предвидени в новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. („Закона“)

Със Закона са предвидени мерки в различни области, както следва:

• Мерки, уредени пряко в самия Закон;

• Мерки, уредени посредством изменения на други нормативни актове, приети със Закона.

По-долу разглеждаме както мерките, предвидени пряко в Закона, така и мерките, въведени със Закона чрез изменение на други нормативни актове.

По отношение на служителите

На основание обявеното извънредно положение работодателят без съгласието на служителите може да:

1) Възлага надомна работа или работа от разстояние при условия, определени със заповед (Чл. 7, ал. 1 от Закона).

2) Предостави до една втора от платения годишен отпуск (чл. 7, ал. 2 от Закона).

3) Преустановяване на работата на:

• предприятието,
• част от предприятието
• отделни служители.

Тази мярка може да се прилага за целия или за част от срока на извънредното положение (чл. 120в, ал. 1 от КТ).

За времето на преустановяване на работа служителят има право на брутното си трудово възнаграждение (чл. 267а от КТ).

4) Предостави на служителите платения годишен отпуск (чл. 173а, ал. 1 от КТ).

В тези случаи (при преустановяване на работата) работодателят би следвало да може да предостави целия платен годишен отпуск, тъй като разпоредбата не предвижда ограничения в тази насока (за разлика от изрично предвидената в чл. 7, ал. 2 от Закона мярка).

5) Въведе непълно работно време за цялото предприятие или в негово звено (нова алинея 2 на чл. 138а от КТ). Не се предвижда възможност за въвеждане на непълно работно време за отделни служители.

Подпомагане на работодателите чрез изплащане на 60 на сто от осигурителния доход

По време на действието на Закона, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет (Параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона).

Предстои да бъдат определени критериите за осигурителите, които ще имат право да се ползват от предвиденото подпомагане.

Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.

Мерки относно неизпълнение на задължения

Със Закона се предвижда, че не се прилагат неблагоприятните последици при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи (чл. 6 от Закона).

Мерки относно срокове по дела и погасителна давност

За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

• процесуални срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства;

• давностни срокове, предвидени в нормативни актове, в това число давността по ДОПК и абсолютната давност по ДОПК, с изключение на срокове по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Мерки относно изпълнителни производства

Със Закона се спира налагането на запори на банкови сметки на физически лица, както и всички обявени публични продани.

Нотариални производства

Извършват се само неотложни нотариални производства при дежурни нотариуси.

Удължени срокове

Със Закона се удължават следните срокове:

1) за юридическите лица – до 30 юни 2020 г. се удължават сроковете за подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия корпоративен данък, както и за заплащане на данък върху разходите ((чл. 92, ал. 2 от ЗКПО и чл. 93 и чл. 217, ал. 2 от ЗКПО);

2) за едноличните търговци и лицата, извършващи стопанска дейност като търговци – до 30 юни 2020 г. се удължава срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Срокът за подаване на декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ и за внасяне на дължимия данък за физическите лица, които не са еднолични търговци, остава непроменен (т.е. до 30 април 2020 г.).

3) за търговците, които не са осъществявали дейност през 2019 г. – до 30 юни 2020 г. се удължава срокът за подаване на декларация в Търговския регистър (срокът по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството);

4) за търговците – до 30 септември 2020 г. се удължава срокът за обявяване на годишните финансови отчети за 2019 г. в Търговския регистър (срокът по чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството), като същите може да бъдат подписани с електронен подпис.

Изложението не изчерпва всички мерки и пълната уредба, предвидена със Закона и не представлява съвет по даден случай.

На разположение сме да обсъдим въпроси, които може да произтичат от приетите със Закона мерки и действия.

С уважение,

Адвокатска кантора „Атанасов и Иванов“
ул. Сердика № 23
София 1202
тел. (02) 983 67 87
факс: (02) 983 67 84
e-mail: office@atanassovivanov.com

За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС