Закон за изменение и допълнение към Закона за извънредното положение

Закон за изменение и допълнение към Закона за извънредното положение

В извънреден брой на Държавен вестник на 9 април 2020 г. е публикуван Законът за изменение и допълнение („ЗИД“) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет на 6 април 2020 г. („Закона“).

По-долу разглеждаме накратко основните промени в Закона.

Промени в т.нар. 60/40 мярка за подпомагане на работодателите

С изменения в Закона бе предвидено, че Националният осигурителен институт ще заплаща на работодателите, освен 60% от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., също и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя.

Според разясненията на министъра на труда и социалната политика, след промяната Националният осигурителен институт ще заплаща осигуровките за тези 60% от размера на осигурителния доход, които са за сметка на работодателя, а не за цялото трудово възнаграждение.

Мерки относно забава на плащания

Със ЗИД е изменена разпоредбата на чл. 6 от Закона, като е ограничен кръгът от лица, спрямо които при забава на плащания на задължения в рамките на срока на извънредното положение няма да настъпват неблагоприятни последици (напр. предсрочна изискуемост, начисляване на лихви за забава и неустойки, разваляне на договор и др.).

Така, неблагоприятните последици от забавата няма да настъпват само по отношение на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг.

Промени в разпоредбите, предвиждащи спиране на срокове по дела

С промяна в Закона са изрично уредени категории дела, по които (по изключение) сроковете продължават да текат по време на извънредното положение.

Отменено е правилото, според което периода на извънредното положение не текат сроковете за за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Тези промени са в сила от 16 април 2020 г.

Промени в разпоредбите, предвиждащи удължаване на срокове, изтичащи по време на извънредното положение

Общото правило за удължаване на сроковете, които изтичат по време на извънредното положение (различни от сроковете по дела) се запазва, но с промяна в Закона от него са предвидени редица изключения.

Така удължаването, например, няма да се прилага за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията и др.

Тази промяна също влиза в сила от 16 април 2020 г.

Срокът за приемане на нови вътрешни правила по ЗМИП спира да тече

Шестмесечният срок, считано от 9 януари 2020 г., когато беше публикувана Националната оценка на риска, за привеждане на вътрешните правила в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари спира да тече до отмяната на извънредното положение.

Без съдебна ваканция

Със ЗИД на Закона съдебната ваканция (през летните месеци) през 2020 година бе отменена.

Изложението не изчерпва всички мерки и пълната уредба, предвидена със Закона и не представлява съвет по даден случай.

На разположение сме да обсъдим въпроси, които може да произтичат от приетите със Закона мерки и действия.

С уважение,

Адвокатска кантора „Атанасов и Иванов“
ул. Сердика № 23
София 1202
тел. (02) 983 67 87
факс: (02) 983 67 84
e-mail: office@atanassovivanov.com

За повече информация: СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС